Olivette HHCPO-THCP 3%

Charas HHCPO 3%

Ketama THCPO-HHCPO 5%

Jaune Mousseux HHCPO 3%

Power Skuff THCPO 7%